10 feb 2021

125 extra kinderopvangplaatsen voor baby’s en peuters in Gent

Voor de eerste keer lanceren het Agentschap Opgroeien en de Stad Gent samen een subsidieoproep voor meer kinderopvangplaatsen in Gent. Er is budget voorzien voor 125 extra opvangplaatsen,  waarbij ouders volgens hun inkomen betalen. De subsidies hiervoor zullen ten laatste tegen eind 2024 door het Agentschap Opgroeien opgestart worden. Met een budget van 2,6 mio euro zal Stad Gent aan de initiatiefnemers een prefinanciering toekennen: een overbrugging in de periode vanaf opstart tot wanneer Vlaanderen de subsidie Inkomenstarief zal uitkeren. Ouders zullen daardoor sneller volgens hun inkomen kunnen betalen. Bovendien is dit een steun voor de organisatoren, die dankzij de subsidies hun medewerkers beter kunnen verlonen en minder risico hebben op sluiting.

 

Bijkomende opvangplaatsen broodnodig

De nood aan inkomensgerelateerde kinderopvang in Gent blijft hoog. Dat bewees het Rapport Dekkingsgraad van 2020. Hoewel de dekkingsgraad stabiel bleef (voor 51% van de kinderen tussen 0 en 2 jaar is er een opvangplaats), was dit vooral te danken aan het lager aantal geboortes. Het aanbod zelf daalde. Om het risico voor de initiatiefnemers te verminderen zorgt Stad Gent met de prefinanciering van de subsidie ervoor, dat organisatoren vroeger dan voorzien kunnen rekenen op de subsidie Inkomenstarief.  

“We houden de investeringen in de snellere realisatie van inkomens-
gerelateerde opvangplaatsen aan. Na 1,4 miljoen vorige legislatuur, is er ook nu een serieus budget van 2.6 miljoen voorzien. Dat dat nodig is, bewees het Rapport Dekkingsgraad van 2020. Anders dreigt het aantal plaatsen te krimpen in plaats van uit te breiden, terwijl de nood aan inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen blijft." - 
Elke Decruynaere, schepen van Opvoeding

Stad Gent blijft bij Vlaanderen bijkomend pleiten voor meer subsidies voor onze stad. Hoewel de uitbreiding welkom is, blijft de nood aan bijkomende inkomensgerelateerde opvangplaatsen immers hoger dan de 125 plaatsen die Vlaanderen met deze uitbreidingsronde voorziet.

Voorspelbaarheid dankzij meerjarenplan

De uitbreidingsrondes voor subsidies voor de kinderopvang van baby’s en peuters werden vroeger pas bekendgemaakt op het moment dat het budget voor handen was. Dit zorgde voor veel onzekerheid in de sector, die niet vooruit kon plannen. Dat maakte het ondernemen in de sector moeilijk.

Het Lokaal Overleg Kinderopvang vroeg in zijn memorandum aan de Vlaamse Regering om voor de subsidies voor kinderopvang een meerjarenplan op te maken. Dat plan wordt nu in uitvoering gebracht. Organisatoren zullen in juni 2021 zekerheid hebben over de toekenning van de subsidies.

Plaats, deelname aan het Kinderopvangpunt Gent en kwaliteit doorslaggevend

“We zijn blij met deze extra plaatsen en met het meerjarenperspectief dat deze werkwijze biedt aan de sector. Met de afgesproken criteria zetten we in op zowel extra aanbod op de juiste plaats, als de werking van het Kinderopvang-
punt en de kwaliteit van de kinderopvang. Tegelijk roepen we Vlaanderen op om verder te blijven investeren in bijkomende opvangplaatsen.” - 
Elke Decruynaere, schepen van Opvoeding

De toekenning van de subsidies gebeurt op basis van criteria vastgelegd door Stad Gent en Agentschap Opgroeien. De lokale criteria werden op het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) besproken en unaniem goedgekeurd.

  • Het eerste criterium is de plaats waar de opvangplaatsen gerealiseerd worden. Bepaalde wijken in de stad kampen met grote tekorten. Organisatoren die in die wijken investeren krijgen meer punten.
  • Ook de deelname van organisatoren aan het Kinderopvangpunt Gent wordt gescoord. Nog niet alle opvanginitiatieven gebruiken deze tool consequent en worden met dit criterium hiertoe aangezet. https://kinderopvang.stad.gent/
  • Daarnaast is een plan van aanpak om te werken naar geschikte kwalificaties  voor kinderbegeleiders opgenomen in de criteria. Op die manier stimuleert Stad Gent organisatoren om in te zetten op de kwaliteit van de kinderopvang.

Na advies van het Lokaal Bestuur op basis van deze criteria, beslist Agentschap Opgroeien over de toekenning van de subsidies. Daarvoor hanteren ze bijkomende criteria: het werken met kinderbegeleiders met werknemersstatuut, organisatie met rechtspersoonlijkheid en op basis van de bezettingsgraad en het behalen van het percentage voorrangsgroepen.

 

Meer informatie

Lokaal Overleg Kinderopvang Gent

Kinderopvangpunt Gent

Rapport Dekkingsgraad 2020 (Rapport over het aanbod kinderopvang Gent 2020)

Agentschap Opgroeien