24 apr 2020

Stad Gent geeft scholen zonder brugfiguur extra uren om alle leerlingen te bereiken

Sinds de start van deze corona-crisis merken scholen dat ze niet elke leerling bereiken. Ondanks vele pogingen via verschillende kanalen is er met sommige leerlingen amper contact. Nu schoolteams de handen vol hebben met preteaching, noodopvang en het voorbereiden van een heropstart, springt de Stad Gent bij door meer uren te financieren in scholen zonder brugfiguur.

 

In deze fase van preteaching is het cruciaal dat de scholen het contact met elke leerling behouden. Dit is een grote uitdaging wanneer het gaat over kinderen en jongeren in een kwetsbare (thuis)situatie. Vandaag merken scholen het belang van de brugfiguren. De Stad Gent zet in zowat de helft van alle Gentse basisscholen en in de secundaire scholen met een B stroom in de eerste graad een brugfiguur in.

“Mijn waardering voor wat scholen nu al doen is erg groot. Tegelijk stel ik vast dat de druk op schoolteams teveel wordt. Daarom voorziet Stad Gent nu extra (les)uren, om mogelijk te maken dat er contact gehouden wordt met alle leerlingen en hun gezinnen. Ik maak me grote zorgen over welbevinden en leerachterstand.”

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs Gent

Budget voor meer contacturen

De scholen zonder brugfiguur worden door de coronacrisis ook zeer scherp geconfronteerd met de moeilijkheid om sommige leerlingen en hun gezin te bereiken. Om het contact met deze kinderen en jongeren te faciliteren, ondersteunt Stad Gent de scholen zonder brugfiguur met een budget van €50.000 om hun aantal contacturen te vergroten. Dat wil zeggen dat de scholen meer uren kunnen aankopen voor hun medewerkers, die deze tijd kunnen inzetten om gezinnen te contacteren en te bezoeken (aan de voordeur) om het basiscontact te behouden.

Om een onmiddellijk effect te kunnen genereren, worden de uren uitgebreid van teamleden die reeds werkzaam zijn op school, door het toekennen van extra niet-gesubsidieerde uren. We denken hierbij aan teamleden die momenteel geen fulltime opdracht opnemen en dit tijdelijk wel kunnen en willen doen.

De inzet van deze extra niet-gesubsidieerde uren zal schoolspecifiek bekeken worden en zal verder bouwen op wat reeds voorzien is in de school. Deze uren worden ingezet om ervoor te zorgen dat de leerlingen kunnen deelnemen aan de pre-teaching (het voorzien van de randvoorwaarden), maar hebben evengoed oog op het mentale welzijn van de kinderen, jongeren en hun gezin.

De onderwijskoepels en de scholen zelf bepalen de precieze concretisering van de extra ureninzet, omdat zij de situatie op het terrein het beste kennen. De Stad Gent voorziet in totaal 50.000 euro voor deze maatregel. Elk onderwijsnet krijgt een forfait en een variabel deel volgens de leerlingenaantallen. Er werd bewust voor gekozen om de verdeling aan de hand van leerlingenkenmerken te doen, omdat deze niet voor alle onderwijsvormen uniform voorhanden zijn, en omdat deze aanpak de onderwijskoepels de kans biedt zelf accenten te leggen naar die scholen zonder brugfiguur, waar zich de grootste noden voordoen.

 

Meer informatie

Brugfiguren Onderwijscentrum Gent