02 jul 2019

2.500 extra Gentenaars aan het werk in een geschikte job: daar gaan we samen voor!

Vandaag ondertekenden Stad Gent, VDAB en de sociale partners Voka, Unizo en de vakbonden het Arbeidspact voor Gent. In dit pact gaan de betrokkenen samen aan de slag om meer Gentenaars aan het werk te krijgen. Schepen Bram Van Braeckevelt is als schepen van Werk bevoegd voor het Globale Arbeidspact en schepen Elke Decruynaere draagt haar steentje bij met acties vanuit onderwijs en de kinderopvang.

“Ik ben fier dat we een omvangrijke bijdrage kunnen leveren vanuit het onderwijs en de kinderopvang. Samen meer Gentenaars duurzaam aan de slag krijgen: daar doen we het voor!”

Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs en Opvoeding.

In onze stad staan 11.000 vacatures open. Tegelijk zoeken ook 12.000 Gentenaars een job. Er zijn ook Gentenaars die momenteel niet aan de slag zijn en om verschillende redenen niet werkzoekend zijn, hoewel de markt hen wel veel zou kunnen bieden.

Met het Arbeidspact wil Stad Gent de match tussen vraag en aanbod verbeteren en door samenwerking met VDAB en de sociale partners VOKA, Unizo en de vakbonden 2.500 extra mensen aan het werk helpen.

Acties van onderwijs en kinderopvang

Proefproject Tussentijdse Medewerkers in de Kinderopvang:

Dienst Kinderopvang Stad Gent startte vorig jaar, samen met de Dienst Human Resources, een proefproject ‘Tussentijdse Medewerkers’ in de kinderopvang. Die goede praktijk zal ook toegepast worden in via het Arbeidspact. Werkgevers engageren zich om via een laagdrempelige aanwervingsprocedure zogenaamde ‘tussentijdse medewerkers’ in dienst te nemen: mensen met de juiste kwalificaties die niet altijd (zelf) de weg vinden naar de werkvloer. De medewerkers krijgen in een tijdelijk statuut enerzijds extra ondersteuning op de werkvloer en ze worden anderzijds ook begeleid bij hun deelnames aan de reguliere aanwervingsprocedures, om een vast contract te kunnen verwerven.

Ouders leiden naar tewerkstelling via kinderopvang

Dienst Kinderopvang, Dienst Werk en VDAB werken gericht samen om ouders via kinderopvang toe te leiden naar tewerkstelling.

Dit omvat drie acties:

  1. Traject PACE+ (PACE = Providing Access to Childcare and Employment):
    verantwoordelijken van kinderdagverblijven detecteren ouders met een werkvraag. Een medewerker van het Werkpunt komt naar het kinderdagverblijf voor een ondersteunende begeleiding naar werk.

  2. Traject Bruggen naar werk:
    Vanuit de kinderopvang worden ouders met interesse voor een job in de kinderopvang toegeleid. Ze worden door een jobcoach begeleid om een opleiding voor kinderbegeleider te volgen (1 dag per week naar volwassenonderwijs, 4 dagen stage in kinderdagverblijf).

  3. POP-UP kinderopvang:
    het ontzorgen van ouders door kinderopvang te voorzien op locaties waar ouders in contact worden gebracht met werkgevers (bv. jobbeurs, congressen, …).

House of Skills:

Het is de bedoeling om op 1 campus opleidingen aan te bieden aan volwassenen in kader van het versterken van competenties & levenslang leren, naar het succesrijke voorbeeld van Amsterdam. Onderwijscentrum Gent is 1 van de partners.

Match tussen onderwijs en bedrijven:

Het Onderwijscentrum experimenteert met hybride leervormen (zoals werkplekleren en duaal leren) binnen het studiegebied Mechanica-Elektriciteit. In 2 à 3 Gentse scholen binnen de derde graad TSO/BSO worden de opleidingen gescreend om hun opportuniteiten of valkuilen ter voorbereiding op de arbeidsmarkt te detecteren. De hybride leeromgeving kenmerkt zich in de eerste plaats door school en beroepspraktijk fysiek bij elkaar te brengen.

Inzetten op taalverwerving:

Inzetten op taalverwerving met bijkomende opleidingen Nederlands voor anderstaligen, taalcoaching en hybride vormen van taalonderwijs.

Netoverschrijdend Actieplan Lerarentekort:

In de toekomst willen we met alle netten samen acties ondernemen: een jobbeurs voor toekomstige leerkrachten samen met VDAB en werk, het overtuigen van zogenaamde ‘zij-instromers’, en het enthousiasmeren van jongeren voor de lerarenopleiding.

Matchmakers:

In dit project legt het Onderwijscentrum Gent de brug tussen onderwijs en werk. Via gerichte analyse worden acties op poten gezet voor een betere verbinding tussen de school en de werkgevers en op het versterken van de nodige netwerken die werkplekleren, duaal leren en stages ondersteunen.

Innovatie binnen de scholen:

Het Onderwijscentrum Gent wil, in samenwerking met de werkgevers en de hogere onderwijsinstellingen, meer inzetten op innovatie binnen de scholen. Ze faciliteert en begeleidt het experimenteren met innovatieve opleidingsmodellen en –middelen.