17 mrt 2021

Diversiteitsscreening Onderwijs: aan de slag met de resultaten

Op 16 maart 2021 organiseerde het VVSG een webinar met de titel: “Discriminatie en onderwijs. Kunnen lokale besturen het verschil maken?”. Ook de Gentse schepen van onderwijs Elke Decruynaere en schepen voor gelijke kansen Astrid De Bruycker namen het woord op deze webinar.

 

 

Het verschil maken

Deze sessie kon op de interesse van maar liefst 150 deelnemers rekenen uit steden als Leuven, Geel, Kortrijk. Schepen van onderwijs Elke Decruynaere uit Gent is er alvast van overtuigd dat lokale besturen inderdaad een verschil kunnen maken. Ze is een believer van een sterk flankerend onderwijsbeleid en van de onderlinge inspiratie en uitwisseling tussen scholen en steden.

Diversiteitsscreening Onderwijs (DISCO)

Er werden onder andere 2 praktijken toegelicht rond diversiteit, waaronder DISCO. DISCO is een onderzoek dat peilde naar de attitudes en bekwaamheidsgevoelens van leraren tav diversiteit, en de meerwaarde van de resultaten van dat onderzoek voor onderwijs en het lokaal flankerend onderwijsbeleid. Deze toelichting was bedoeld als een voorproefje van het traject dat Stad Gent zal opnemen nav de bevindingen van DISCO ter versterking van de scholen. In november 2021 komt er ook een vervolgstudiedag rond het thema, voor schoolteams en lokale besturen.

DISCO staat voor Diversiteitsscreening Onderwijs (DISCO) en is een bevraging van het Steunpunt Diversiteit en Leren (Universiteit Gent) die peilt naar de attitudes en de bekwaamheidsgevoelens van leraren en schoolteams ten aanzien van diversiteit, in de breedste zin van het woord.

Tussen eind 2018 en eind 2019 namen 1.835 leraren en schoolteamleden van 81 Gentse basis- en secundaire scholen deel aan het onderzoek. Dat is maar liefst twee derde van de Gentse secundaire scholen en de helft van de Gentse basisscholen.

Gentse leraren scoren zichzelf over alle dimensies van de DISCO heen hoog: ze geven aan dat ze op een positieve manier naar diversiteit kijken en dat ze zich over het algemeen bekwaam voelen om actief op die diversiteit in te spelen, in de klas en in contacten met collega’s en ouders.

Een inclusief diversiteitsbeleid op school

“Het is sterk dat zoveel leerkrachten meewerkten. Ik ben tevreden te lezen dat leraren omgaan met diversiteit in onderwijs als een evidentie zien. Tegelijk zien we een vraag naar gerichte extra ondersteuning. We nemen de handschoen op: het Onderwijscentrum Gent gaat hiermee samen met de onderzoekers en de scholen aan de slag.” - Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs Gent.

Binnen het gemiddelde Gentse schoolteam is een grote variatie aan visies en meningen aanwezig als het over diversiteit gaat. Werken aan een inclusief diversiteitsbeleid op school, met oog voor langdurige professionalisering op maat, sterke samenwerkingen tussen leraren en concrete acties op de school- en klasvloer, is daarom van belang.

Alle scholen die deelnamen kregen een uitgebreid feedbackrapport, met daarin handvaten om op school aan de slag te gaan met het beleid en de visie op diverse thema’s. Er volgen ook 20 verdiepende trajecten in samenwerking met het Steunpunt Diversiteit en Leren (UGent). 

De resultaten tonen nog ruimte tot groei op de volgende vlakken:

 • Omgaan met leerlingen met een kwetsbare sociaal-economische achtergrond. Diversiteit is immers niet alleen etnisch-cultureel, maar betreft ook personen met een handicap, de diversiteit van sociaal-economische achtergronden, etc.

- Rond leerlingen met een beperking geven leerkrachten uit zowel lager als secundair onderwijs aan dat ze een positieve attitude hebben ten opzichte van inclusie van leerlingen met een beperking, maar ook een bezorgdheid over het kunnen opnemen van alle noden.

- Rond het thema ‘armoede en onderwijs’ zet Stad Gent een extra medewerker in via het Onderwijscentrum Gent.

 • Samenwerking met collega’s uitdiepen.
 • Werken met verschillende evaluatievormen om breed te evalueren, en vooral in het secundair onderwijs: met leerlingen in dialoog gaan over hun resultaten.
 • Peer tutoring, waarbij sterkere leerlingen zwakkere ondersteunen.
 • Een sterk partnerschap opbouwen met ouders van leerlingen, wat met name in het secundair onderwijs vaak nog een uitdaging is.
 • Taal en meertaligheid.

Om scholen te ondersteunen in het (verder) uitwerken van een inclusief diversiteitsbeleid kunnen ze een beroep doen op Onderwijscentrum Gent:

 • Toeleiding naar vormingsaanbod, partners en lesmateriaal:
  in het voorjaar van 2021 lanceert Onderwijscentrum Gent een databank die een overzicht biedt van het bestaande vormingsaanbod, interessante partners en meteen inzetbaar lesmateriaal rond diversiteit.
 • Trajectbrugfiguren voor scholen die geen brugfiguur hebben.
  Trajectbrugfiguren kunnen schoolteams tot 3 jaar lang op maat begeleiden rond grootstedelijke thema’s als ouderbetrokkenheid, inschrijvingsbeleid, kleuterparticipatie, kansarmoede en studie-ondersteuning.
 • Aanwenden van de reeds bestaande expertise binnen het Onderwijscentrum Gent rond meertaligheid,
  omgaan met anderstalige nieuwkomers, diversiteit, armoede en het team Leraar in Gent.

 

Meer informatie

Website Meertaligheid

Onderwijscentrum stad Gent

Actieplan Antidiscriminatie en Antiracisme 2020 - 2025

Steunpunt Diversiteit en Leren (UGent).

Dienst Welzijn en Gelijke Kansen stad Gent

ORBIT vzw (Thuis in de wereld van diversiteit en migratie)

VVSG (Vlaamse Vereniging Steden en Gemeenten)

 

In de pers:

17/03/2021 VRT Onderwijscentrum Gent lanceert databank met info over diversiteit: “Dit moet leerkrachten extra ondersteunen”