13 mei 2019

Gentse aanmeldingen secundair onderwijs bekend

Deze namiddag, 13 mei, maakten we de resultaten van de online aanmelding voor secundaire scholen in Gent bekend. Van de 4.490 leerlingen die zich aanmeldden kan 96% zich inschrijven in de eerste school van voorkeur, 99% kan dat in de eerste of tweede school van voorkeur. Dat is een goed resultaat en daarvoor wil ik het LOP (Lokaal Overleg Platform) feliciteren en de scholen danken voor hun inspanning.

Het werk houdt hier voor de scholen niet op. Vanaf overmorgen kunnen de leerlingen zich met hun ticket inschrijven op school. 18 scholen zijn intussen volzet. Op de andere scholen zijn nog 844 plaatsen in de A stroom, 182 in de B stroom en 12 in het buitengewoon onderwijs vrij. In de 1A stroom van het buitengewoon onderwijs is geen plaats meer.

“Hier hebben we ook een aantal weigeringen die onze bijzondere aandacht verdienen. Voor deze leerlingen worden nog individuele oplossingen gezocht” aldus schepen Elke Decruynaere die globaal tevreden is met het opmerkelijke resultaat.

“De keuze om online aan te melden blijkt een moedige maar verstandige keuze. Zo vermijden we kamperen en komt er een eerlijke en transparante werkwijze in de plaats. De ervaring van vorig jaar hebben we gebruikt om te optimaliseren en zo tot deze resultaten te komen.”

Persbericht stad Gent

Van de 4.490 aangemelde jongeren starten er 96% in de school van eerste voorkeur en 3% in de school van tweede voorkeur.
41 tieners kregen nog geen ticket voor hun voorkeursschool. Het gaat voornamelijk om kinderen die maar 1 schoolkeuze hebben opgegeven en kinderen die zich hebben aangemeld voor het buitengewoon onderwijs. Het aantal kinderen dat maar 1 schoolkeuze heeft opgegeven, lag 10% lager dan vorig jaar. In de grootschalige communicatiecampagne die de Stad Gent samen met het Lokaal Overleg Platform (LOP) had opgezet, kregen ouders het advies om meerdere scholen te kiezen.

Voor jongeren zonder inschrijvingsticket en voor de late inschrijvers zijn er op dit moment nog 1.038 plaatsen beschikbaar bij de deelnemende scholen. Een overzicht van de vrije plaatsen is te vinden op https://meldjeaansecundair.gent.be/ over. Inschrijven kan vanaf 15 mei 2019 op de school zelf.

In het buitengewoon onderwijs voor kinderen met autisme zitten alle scholen vol in 1A. Dat betekent dat er voor de kinderen zonder ticket voor het buitengewoon onderwijs niet meteen vrije plaatsen ter beschikking zijn. Met deze ouders werd individueel contact opgenomen en wordt er samen met de scholen een oplossing gezocht.

Technische verbeteringen

Vorig jaar kreeg, op het moment van toekenning, 87% kinderen een school van eerste keuze. Dat het aantal nu veel hoger ligt, heeft vooral te maken met een aantal maatregelen. Zo voerde Gent een optimalisatie door waardoor het niet mogelijk is dat 2 tieners een ticket hebben voor elkaars eerste keuze. Dankzij die manier van werken kregen 43 jongeren alsnog een ticket van eerste voorkeur. De optimalisatie werd enkel in Gent doorgevoerd en is er gekomen op vraag van de ouders en de scholen. Volgend jaar wordt ze verplicht in heel Vlaanderen.

Daarnaast startte Gent veel later met het aanmelden dan scholen in de omliggende gemeenten. Daardoor waren er dit jaar minder inschrijvingen van kinderen die Gent als optie zagen voor als ze geen plekje zouden krijgen op de school in de eigen gemeente. Vorig jaar waren er zo’n 500 leerlingen die hun ticket in Gent niet verzilverden en uiteindelijke kozen voor de school van hogere voorkeur in de randgemeentes en ver daarbuiten.

Tot slot werd er een tussentijdse opvolging gehouden. Met scholen die met wachtlijsten zouden kampen, werd nagegaan of er mogelijkheden waren tot uitbreiding. 9 scholen hebben zo nog 92 extra plaatsen bijgemaakt, om zoveel mogelijk leerlingen hun school van eerste voorkeur te kunnen toewijzen. Daardoor zijn er nu wel bijna geen bijkomende verhogingen meer mogelijk.

Verschuivingen in de wachtlijsten zijn nog mogelijk als ouders hun ticket niet omzetten in een inschrijving. Ook de 183 jongeren die dubbel zijn aangemeld kunnen nog voor extra vrije plaatsen zorgen. Het gaat om leerlingen die nog niet weten of ze zullen slagen, en aangemeld zijn voor zowel 1A als 1B, of voor het gewoon en het buitengewoon onderwijs én voor beiden een ticket kregen toegewezen. Uiteindelijk kunnen ze maar één plaatsje bezetten en zullen er nog extra plaatsen vrijkomen. Ouders kunnen op de websites van de scholen terecht voor een stand van zaken rond de wachtlijsten.

'Was er niet online aangemeld, dan was er gekampeerd op meer dan 18 scholen. We zijn tevreden met het vlotte verloop en willen het Lokaal Overleg Platform en de scholen daarvoor danken. We hebben lessen getrokken uit vorig jaar. Zo zijn de wissels er op voorhand uitgehaald en is de capaciteit opgetrokken. Intussen zien we dat de Gentse werkwijze model stond voor het Vlaams inschrijvingsdecreet. De situatie in het buitengewoon onderwijs vraagt wel nog bijzondere aandacht.' - Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Geen kampeertoestanden

Het is de tweede keer dat Gent werkt met een digitaal aanmeldingssysteem voor het secundair onderwijs. Het digitale platform werd samen met de Stad Antwerpen en Digipolis ontwikkeld en waar mogelijk aangepast om te voldoen aan de wensen van de scholen en de ouders.

'In het aanmeldingssysteem konden de ouders in één keer verschillende keuzes opgeven, beginnend met hun school van hoogste voorkeur. De verdeling van het aantal vrije plaatsen gebeurde op een objectieve en transparante wijze, gebaseerd op toeval en voorkeur en rekening houdend met de sociale mix en vervolgens een optimalisatie. De aanmeldingen verliepen technisch gezien vlot. Het aanmeldingssysteem maakte dat er opnieuw geen tenten opgezet moesten worden en dat alle kinderen evenveel kansen kregen om in hun school van voorkeur een plekje te krijgen.'

Luc Heyerick, voorzitter Lokaal Overlegplatform Gent