05 jun 2015

Interessante documenten

ACTIEPLAN STUDENTENBELEIDSPLAN Het actieplan vertrekt vanuit 12 speerpunten die gelinkt worden aan de verschillende beleidsdomeinen.De Stad Gent wil dat studenten zich thuis voelen in Gent: een succesvol studieverloop en een leuke studententijd zijn de bouwstenen voor een goede, levenslange relatie tussen de student, de hoger onderwijsinstelling en de stad.

Vanuit deze instelling heeft de stad geïnvesteerd in een aanbod voor studenten en geijverd voor een goed leefklimaat.

Lees het Actieplan Studentenbeleidsplan

 

ACTIEPLAN VROEGTIJDIG SCHOOLVERLATEN Logo Operatie Geslaagd

Vroegtijdig schoolverlaten is zo goed als altijd een complex en individueel verhaal. Spijbelen, zittenblijven, terechtkomen in de waterval en demotivatie zijn belangrijke voorspellers.

Het Actieplan Vroegtijdig Schoolverlaten is een aanzet voor onze gezamenlijke zoektocht om onze schoolgaande jeugd aan boord te houden.

Lees het Actieplan Vroegtijdig Schoolverlaten

 

KIND- en JEUGDVRIENDELIJKE STADLogo Gent: Kind- en Jeugdvriendelijke stad

Dat het anders kan, bewijst de wil van GROEN om Gent uit te bouwen tot een echte kind- en jeugdvriendelijke Stad.

Kindvriendelijkheid staat in het huidig bestuursakkoord en sinds 2013 in de missie van de Stad Gent.

Het Actieplan Kind- en Jeugdvriendelijke stad maakt dit nu concreet en realiseert een reeks punten uit het verkiezingsprogramma.

Het document bevat 182 acties en biedt een overzicht van waar het stadsbestuur deze legislatuur zal op inzetten.

Lees hier ons Actieplan Kind-en Jeugdvriendelijke stad

 

'GENT ZET IN OP ELK TALENT',

Beleidsnota Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Lees hier onze Beleidsnota Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

 

NOTA BRUGFIGUREN

Onderwijs is een belangrijke hefboom om kinderen meer kansen te bieden.

Onderzoek hamert er al langer op dat de achterstand van kinderen voor een deel kan begrepen worden als het niet aansluiten van de school- op de thuiscultuur.
School en thuis moeten dan ook meer afstemming vinden om onderwijs als hefboom te laten functioneren.
Daarom startte de Pedagogische Begeleidingsdienst van de Stad Gent in 1997 het "Project Brugfiguren".

Hierdoor kunnen basisscholen met een hoog percentage kinderen uit kansengroepen een medewerker (brugfiguur) aantrekken die mee instaat voor de verbetering van de relatie tussen de school en de gezinnen.

De werking werd in 2012 versterkt met 5 medewerkers die zich specifiek richten op de populatie van Intra Europese migranten en begin 2015 startte eveneens een proefproject in het Secundair Onderwijs.

Lees hier meer over de werking brugfiguren.

 

RAPPORT DEKKINGSGRAAD KINDEROPVANG 2015

Gent is een jonge en steeds jonger wordende stad. Tussen 2008 en 2012 stegen de geboortecijfers opvallend.

Dit zorgde voor druk op opvanginitiatieven voor baby's, peuters en jonge kinderen.

Lees hier het Rapport Dekkingsgraad 2015

 

BESTUURSAKKOORD 2013-2018

Na 30 jaar oppositie maakt Groen in Gent sinds januari 2013 deel uit van het stadsbestuur.

De goede score van het kartel sp.a-Groen bracht een sterke Groen vertegenwoordiging in stelling. Drie schepenen, 9 gemeenteraadsleden en 3 ocmw raadsleden vormen samen met de 2 provincieraadsleden een sterke ploeg. Samen met sp.a en Open VLD wil Groen van Gent de meest kindvriendelijke stad van Vlaanderen maken.

Een warme en solidaire stad waar met het mobiliteitsbeleid en klimaatbeleid bakens verzet worden. De nieuwe missie van de Stad Gent luidt voortaan:

Gent is een open, solidaire, wijze en kindvriendelijke stad.

Zij verbindt alle krachten om de stad uit te bouwen tot een blijvend leefbaar geheel en zo de toekomst verder vorm te geven.

Gent wil op creatieve wijze voorloper zijn in de transitie naar een klimaatneutrale stad.

We bouwen verder aan een milieuvriendelijke en gediversifieerde economie die welvaart brengt voor iedereen. 

Zo ontwikkelen we ons tot een gemeenschap van verantwoordelijke burgers die zich vrij kunnen ontplooien en op de nodige ondersteuning  kunnen rekenen.

Lees hier het Bestuursakkoord 2013-2018