27 apr 2015

Kind- en Jeugdvriendelijke Stad

Dat h et anders kan, bewijst de wil van GROEN om Gent uit te bouwen tot een echte kind- en jeugdvriendelijke Stad. Kindvriendelijkheid staat in het huidig bestuursakkoord en sinds 2013 in de missie van de Stad Gent. Het actieplan kind- en jeugdvriendelijke stad maakt dit nu concreet en realiseert een reeks punten uit het verkiezingsprogramma. Het document bevat 182 acties en biedt een overzicht van waar het stadsbestuur deze legislatuur zal op inzetten.Fractievoorzitter Bram Van Braeckevelt: "Dit plan is een nieuwe mijlpaal voor Gent.  Acties zoals de aanstelling van de kindersecretaris, het ontwikkelen van de jeugdparagraaf, realiseren van meer groen en werken aan een andere mobiliteit zijn punten die onze partij tijdens de  gemeenteraadsverkiezingen naar voor schoof. Via dit plan worden ze stap voor stap gerealiseerd."

Schepen Elke Decruynaere is als schepen van Jeugd motor van dit plan, maar het is gedragen door de voltallige bestuursploeg.   Een kindvriendelijke stad eindigt echter niet enkel bij het beleid. De Stad realiseert dit samen met bijvoorbeeld alle jongeren die vrijwilliger zijn in één van de 155 erkende Gentse jeugdwerkinitiatieven, de 200 peters en meters die jaarlijkse 100 speelstraten organiseren, de vrijwilligers van het Klimaatverbond,  iedereen die zijn schouders zet onder een Leefstraat, ?. Kortom met alle Gentenaren.

"We beseffen dat dit een ambitieus plan is.  Het aandeel kinderen en jongeren in Gent groeit. We willen de stadsvlucht van jonge gezinnen ook keren en kinderarmoede en jeugdwerkloosheid aanpakken. Het is een misverstand dat een stad geen goede plek is om op te groeien. In tegendeel, het is de beste plek om kinderen voor te bereiden op de wereld van morgen.  Maar dan moeten we het begrip stedelijkheid wel herdenken en dat is de weg die we nu ingeslagen zijn", zegt Elke Decruynaere.

Elke schepen zet zijn schouders onder dit plan.  De Gentse kindvriendelijkheid is dan ook terug te vinden in alle beleidsdomeinen. 

Foto Actieplan KJVS

 

 

 

 

Highlights voor schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, Elke Decruynaere:

Meer speelkansen creëren bij onze jongste Gentenaren door jaarlijks 10 Groene Avontuurlijke Speelplaatsen per jaar  te realiseren, door het openstellen van schoolspeelplaatsen voor de buurt en de uitbreiding van het vakantie-aanbod. Resoluut de kaart van kinderen en jongeren trekken, betekent ook hen echt serieus nemen.  Onder de noemer J1000 wordt een groot participatietraject over het opgroeien in Gent georganiseerd, met een jeugdcongres en een groot slotmoment in de loop van 2017 met voorstellen om Gent nog kindvriendelijker te maken.

 

Highlights voor schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Filip Watteeuw:

Bij zowat elke bevraging van kinderen staat dit bovenaan het lijstje: kindvriendelijke mobiliteit.  Daarom investeren we in veilige schoolomgevingen.  Alle 180 basis- en secundaire scholen worden onderzocht op verkeersveiligheid. 
Inrichten van Schoolstraten, waarbij de straat bij begin en einde van de schooltijd kort wordt afgesloten zodat kinderen de schoolpoort rustig en veilig binnen of buiten kunnen stappen en fietsen.

 

Highlights voor schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid Tine Heyse:

Met de subsidie Klimaatscholen willen we scholen stimuleren om een project op touw te zetten dat sensibiliseert rond klimaatvriendelijk gedrag én concrete milieuwinst oplevert. 'Klimaatschool' is een projectsubsidie voor alle Gentse scholen die een project opstarten met als doel de CO2-uitstoot op school te verminderen. Een goedgekeurd project wordt gesubsidieerd met 250 euro of 500 euro
Kinderklimaatraad: De Kinderklimaatraad is het slotstuk van het traject Klimaatkids, waarbij Gentse scholieren uitgedaagd worden om mee te bouwen aan een echte klimaatstad onder begeleiding van een Klimaatcoach. Op het einde van het traject presteren ze hun klimaatacties in het stadhuis aan schepen Heyse op de Kinderklimaatraad.

In totaal zijn er 14 inhoudelijke speerpunten. De speerpunten worden vertaald in 182 concrete acties, waarvan er zo'n 30-tal specifiek gericht is naar jeugd uit kansengroepen.

 

Zie  https://stad.gent/over-gent-en-het-stadsbestuur/nieuws-evenementen/182-acties-om-van-gent-de-meest-kind-en-jeugdvriendelijke-stad-te-maken

BIJLAGEN:
actieplan_kind-_en_jeugdvriendelijke_stad_-_juni_2015%281%29.pdf