19 mrt 2018

Verder bouwen aan opvang en vrije tijd op maat van kinderen en ouders

De Stad Gent vroeg meer dan 1.200 ouders, sleutelfiguren en ook kinderen wat ze doen na de schooluren en wat hun wensen zijn op vlak van opvang en vrije tijd. Is er genoeg vakantie-aanbod? Wat na school? Wat vinden ouders en kinderen belangrijk? Hoe kan het nog beter? Op basis van de resultaten gaat de Stad Gent met alle partners aan de slag.

Meten is weten


De Stad Gent stelt op 21 maart 2018 de resultaten van het onderzoek naar de vraagzijde van opvang en vrije tijd van kinderen (2,5-14 jaar) in Gent voor aan alle betrokken partners en aanbieders van opvang en vrijetijdsactiviteiten (sport, jeugd, cultuur, onderwijs, enzovoort.)

'Want zorgen voor een goed uitgebouwd aanbod is een opdracht van ons allemaal. Voor een goede 'regie' wordt in de toekomst meer en meer naar de lokale overheid gekeken. We zitten niet stil tot er een nieuw decreet is. Er gebeurde de afgelopen jaren al veel. Dit onderzoek is een voorlopig sluitstuk en tegelijk een nieuwe start.' Elke Decruynaere, Schepen Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Samen aan de slag


De Dienst Kinderopvang van de Stad Gent neemt de lead, en brengt alle stadsdiensten en externe partners samen. De resultaten worden besproken, er wordt gekeken naar quick wins en nagedacht over een model voor de toekomst.

Belangrijkste resultaten


Ouders hebben liefst dat hun kinderen thuis of eventueel bij familie opgevangen worden. Door het werk is dit vaak niet mogelijk en dus combineren de meeste mensen verschillende vormen van opvang en vrijetijdsactiviteiten.

  • Er is vraag naar opvang op maat van elk kind, beschikbaar op momenten waarop gezinnen hier nood aan hebben. Op vlak van vrije tijd blijkt ook de vraag naar meer aanbod en plaatsen, vooral voor kleuters en tieners.
  • Brede School: Heel wat ouders wensen dat de activiteiten dichterbij of op de school kunnen plaatsvinden. Een aanbod dus buiten de schooluren, binnen de schoolmuren.
  • Gezinnen kennen en vinden nog onvoldoende hun weg naar het aanbod. Zeker voor vrije tijd liggen hier nog kansen tot verbetering.
  • De vraag naar kwalitatieve opvang en vrije tijd. Ouders en kinderen vinden het belangrijk dat zowel zorg als spel voldoende aandacht krijgen. Ouders benadrukken o.a. de nood aan kwalificatie en omkadering van begeleiders.
  • Meer samenwerking en afstemming tussen aanbieders van opvang en vrije tijd op stads- en wijkniveau.
  • Er is nog werk aan de winkel om de randvoorwaarden te vervullen die ervoor zorgen dat elk kind toegang heeft tot kwalitatieve opvang en vrije tijd die betaalbaar, bereikbaar, begrijpbaar, bruikbaar en beschikbaar is.

Context

Op vrijdag 18 december 2015 gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de conceptnota 'Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie van de opvang en vrije tijd van kinderen'. Centraal staat lokale samenwerking en afstemming van het aanbod, met als doel zoveel mogelijk kinderen op een kwaliteitsvolle manier van opvang en vrije tijd te laten genieten. Deze nota moet leiden naar een decreet rond een nieuwe organisatie van opvang en vrije tijd van schoolkinderen, geregisseerd door het lokaal bestuur. In voorbereiding hierop werd, in opdracht van de Stad Gent, een onderzoek gevoerd door AP Hogeschool Antwerpen, naar de vraagzijde van opvang en vrije tijd van kinderen (van 2,5 tot 14 jaar) in Gent.


Lees het volledig artikel op de website van stad Gent